fán huā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.flowers in full bloom; a variety of flowers; all kinds of flowers; assorted/flourishing flowers

  • fán huā sì jǐn

   繁花

   flowers blooming like a length of brocade

  • huā yuán li wàn zǐ qiān hóng fán huā nù fàng

   花园万紫千红繁花怒放

   The garden is awash with the reds and purples of flowers in bloom.

  • jiā zhōu kāi mǎn fēn fāng de fán huā

   加州芬芳繁花

   The flowers in California are fragrant.