fàn dú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.read extensively

 • 2

  n.extensive reading

  • zhè ge xué qī wǒ xuǎn xiū le fàn dú kè chéng

   这个学期选修泛读课程

   I selected an extensive reading course this term.

  • jīng dú yǔ fàn dú zài yīng yǔ xué xí zhōng dōu bù néng shǎo

   精读泛读英语学习

   Both intensive reading and extensive reading are needed in studying English.

Chinese words with pinyin fan du