fēi é
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.moth

  • wǒ jì xù yán jiū fēi é bìng jiāng yán jiū fàn wéi kuò zhǎn dào qí tā kūn chóng

   继续研究飞蛾研究范围扩展其他昆虫

   I continued studying moths, and branched out to other insects.

  • liǎng zhōu hòu fēi é huì biàn chéng chéng chóng xíng tài

   飞蛾变成成虫形态

   Two weeks later, the moth will emerge in its adult form.