fěn hóng sè
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.pink

  • nà jiàn fěn hóng sè de yī fu gēn tā de fà sè jí qí bù xié tiáo

   粉红色衣服极其协调

   The pink dress clashes violently with the color of her hair.

  • tā de lián yī qún shì fěn hóng sè de

   连衣裙粉红色

   Her dress is pink.

  • wǒ tǎo yàn fěn hóng sè

   讨厌粉红色

   I don't like pink.