fěn shuā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.dialbrush; finish; paint

  • wǒ hái méi fěn shuā wán nà jiān fáng jiān

   粉刷房间

   I still haven't finished painting the room.

  • wǒ jué dìng fěn shuā yī xià yù shì de tiān huā bǎn

   决定粉刷一下浴室天花板

   I decided to paint the bathroom ceiling.