fó tiào qiáng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Buddha Jumps over the Wall, a famous and classical Chinese dish

    • hǎi shēn hé qí tā gāo jí shí cái huì jù de fó tiào qiáng

      海参其它高级食材汇聚佛跳墙

      A crock filled with sea cucumber and other high-priced goodies?