fú wù háng yè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.hospitality industry; service trade

  • zhè xiē gōng zuò dà dōu jí zhōng zài fú wù háng yè

   这些工作集中服务行业

   These jobs are disproportionately concentrated in the service sector.

  • zhòng diǎn yǐ jīng cóng zhì zào yè xiàng fú wù háng yè zhuǎn yí

   重点已经制造业服务行业转移

   There has been a shift of emphasis from manufacturing to service industries.