fú yáo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.fmlcyclone spiralling up steeply; whirlwind

    • fáng jià fú yáo zhí shàng de zhǎng shì yǐ jīng tíng zhǐ fáng dì chǎn háng yè zhèng zài jīng lì tòng kǔ

      房价扶摇涨势已经停止房地产行业正在经历痛苦

      The meteoric rise in housing prices has stopped and the real estate sector is hurting.