fù shuì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.taxes

  • tā xiǎng bàn fǎ bì kāi le guān yú xīn zēng fù shuì de wèn tí

   办法避开关于新增赋税问题

   She managed to fend off questions about new tax increases.

  • gāo áng de fù shuì cù shǐ rén men jié shěng rán liào

   高昂赋税促使人们节省燃料

   Higher taxes encourage people to economize on fuel.

Chinese words with pinyin fu shui