gān jìng lì luo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slefficient; neat; clean

  • zhè yī zhàng dǎ de zhēn shi gān jìng lì luo

   真是干净利落

   The battle was neatly won.

  • wáng xiān sheng bàn shì fēi cháng gān jìng lì luo

   先生办事非常干净利落

   Mr. Wang is very efficient.

  • gān jìng lì luo de tóu qiú

   干净利落投球

   a clean shot

  • tā huī shǒu zuò le gè gān jìng lì luo de pī kǎn de dòng zuò

   挥手干净利落动作

   He made a neat chopping motion with his hand.