gān lán cài
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.cabbage

  • zǐ gān lán cài

   甘蓝菜

   violet cabbage

  • gān lán cài sī

   甘蓝菜

   shredded cabbage