gān xìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.dry; drying; dryness

  • gān xìng fà zhì

   干性发质

   dry hair

  • jiě jué gān xìng pí fū wèn tí

   解决干性皮肤问题

   relieve dry skin

Chinese words with pinyin gan xing