gǎn de jí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.have plenty of time; (will) be in time for

  • lì kè dòng shēn hái gǎn de jí

   立刻动身赶得及

   There's still time if we set out immediately.

  • tā yào xià bān le jiù lái zhè yàng tā cái gǎn de jí

   下班这样赶得及

   He has to get here after work, or he will be late.