gāng bǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.steel plate

  • guō lú gāng bǎn

   锅炉钢板

   boiler plate

  • tè shū gāng bǎn

   特殊钢板

   special steel plate

  • zhè xiē tǎn kè chē zhǔ yào shì yòng gāng bǎn zhì zào de

   这些坦克车主要钢板制造

   The tanks were mainly constructed of steel plates.

 • 2

  n.spring (of a motorcar)

  • gāng bǎn tán huáng

   钢板弹簧

   steel spring

 • 3

  n.stencil steel board

  • téng xiě gāng bǎn

   誊写钢版

   stencil steel board