gāng dù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.stiffness; rigidity; severity; (of engineering) toughness

  • xiāng duì gāng dù

   相对刚度

   relative stiffness

  • yóu yú zhī wù de gāng dù hěn nán féng zhì

   由于织物刚度缝制

   It's difficult to sew because of the stiffness of the fabric.

Chinese words with pinyin gang du