gāng róu bìng jì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slcouple hardness with softness; exercise a combination of inflexibility and yielding

  • yìng fù zhè zhǒng jú miàn yào gāng róu bìng jì

   应付局面刚柔并济

   The situation should be met with a combination of strength and flexibility.

  • duì dài yú chǔn de rén yào gāng róu bìng jì

   对待愚蠢刚柔并济

   With stupid people, be both strong and soft.