gē bo zhǒu r
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.elbow

    • yǒu rén bù xiǎo xīn qīng qīng pèng le yī xià tā de gē bo zhǒu r bǎ kā fēi nòng sǎ le

      小心轻轻胳膊肘儿咖啡

      Someone jogged her elbow, making her spill her coffee.