gē r
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.song

    • běn lái hái yǒu gèng duō de huà yào shuō kě shí jiān guò qù le gē r yě jié shù le

      本来还有时间过去歌儿结束

      The time is gone, the song is over, thought I'd something more to say.