gè lèi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • each type

  • gè lèi bù tóng xué zhì

   各类不同学制

   the various school system

  • gè lèi lǎo pǐn zhǒng zuò wù

   各类品种作物

   ancient varieties of crop