gōng gōng pó pó
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slhusband's father and mother

    • míng tiān wǒ men yào qù bài fǎng wǒ de gōng gōng pó pó

      明天拜访公公婆婆

      Tomorrow we'll visit my husband's parents.