gōng huò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.supply goods; supply of material

  • gōng huò fèn é

   供货份额

   supply quota

  • àn zhào hé tong gōng huò

   按照合同供货

   supply according to the contract

  • gōng huò jià gé

   供货价格

   supply price

  • gōng huò qú dào

   供货渠道

   sources of supplies