gū gū
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • onomatopoeiacluck; coo; cuckoo

  • yī zhī gē zi yán zhe wū dǐng dà yáo dà bǎi de zǒu yǒu jié zòu de gū gū de jiào

   鸽子沿着屋顶大摇大摆节奏咕咕

   A pigeon strutted along the roof, cooing rhythmically.

  • tā jué de dù zi è de gū gū de

   觉得肚子饿咕咕

   She felt her stomach rumble.