ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • onomatopoeiafml(of a baby) cry

  • yīng ér zài mǔ qīn de huái lǐ gū gū de kū qì

   婴儿母亲怀呱呱哭泣

   The infant is mewling in her mother's arms.

  • sì gè hái zi zài zá luàn wú zhāng de wū li gū gū de xiào zhe dǎ zhuàn

   孩子杂乱无章呱呱打转

   Four children milled and clattered about the rambling house.