gǔ ěr bāng jié
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Corban Festival

  • qìng zhù gǔ ěr bāng jié

   庆祝古尔邦节

   celebrate the Corban Festival

  • rén men yòng xiǎng shòu měi shí de fāng shì lái qìng hè gǔ ěr bāng jié

   人们享受美食方式庆贺古尔邦节

   People celebrate the Corban Festival with delicacies.