gǔ kē
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.orthopedics

  • tā shì yī wèi gǔ kē yī shēng

   骨科医生

   He is an orthopedist.

 • 2

  n.department of orthopedics

  • gǔ kē zài nǎ lǐ

   骨科哪里

   Where is the department of orthopedics?