gù gōng bó wù yuàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.the Palace Museum

  • ní kè sōng yī xíng cān guān běi jīng gù gōng bó wù yuàn

   尼克松参观北京故宫博物院

   Nixon and his party visited the Palace Museum in Beijing.

  • tā shuō tā xīng qī tiān kě néng qù cān guān gù gōng bó wù yuàn

   星期天可能参观故宫博物院

   He said he might go to the Palace Museum on Sunday.