guàn yǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.add a name or title to a person or thing

  • gāi zǔ zhī bèi guàn yǐ zhǒng zú zhǔ yì de lào yìn

   组织冠以种族主义烙印

   The organization was branded as racist.

  • tā bèi guàn yǐ cháo liú dá rén de chēng hào

   冠以潮流达人称号

   She was dubbed the trendy person.