hàn rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.Han people; Han Chinese

  • dà liàng de hàn rén

   大量汉人

   a lot of Han people

  • wǎn nán dì qū de hàn rén

   地区汉人

   Han people from south Anhui province

 • 2

  n.people of the Han Dynasty (206 B.C.-A.D. 220)

  • zài hàn cháo yǒu hěn duō xiāo yǒng shàn zhàn de hàn rén

   汉朝很多骁勇善战汉人

   In the Han Dynasty, there were many brave and skillful Han people.