háng zhàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.airport; shipping port

    • xīn de háng zhàn lóu shì yòng shí yóu zī jīn jiàn zào de

      航站石油资金建造

      The new airport terminal was built with oil money.