hǎo jiǔ bù jiàn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • long time no see; I haven't seen you for a long time

  • hǎo jiǔ bù jiàn le

   好久不见

   I haven't seen you for a long time.

  • hǎo jiǔ bù jiàn nǐ dōu zhǎng zhè me gāo le

   好久不见这么

   Long time no see, you are so tall now.

  • wǒ men hǎo jiǔ bù jiàn le

   我们好久不见

   Long time no see for us.