hǎo xì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.good play/drama

  • zhè zhēn shi yī chū miào qù héng shēng de hǎo xì

   真是妙趣横生好戏

   It 's indeed a neat and witty play.

 • 2

  n.metajoc[used ironically] great fun

  • hǎo xì zài hòu tou ne

   好戏后头

   The funniest is yet to come!

  • bāo jiǎo zi shì tā de ná shǒu hǎo xì

   饺子拿手好戏

   To make stuffed dumpling is her speciality.