hǎo xiǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.too dangerous

  • hǎo xiǎn nà liàng chē chà diǎn r zhuàng shang wǒ men

   好险差点儿撞上我们

   That was close! The car just missed us.

  • zuó tiān wǎn shang hǎo xiǎn na

   昨天晚上好险

   It was so dangerous last night.