hé céng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.(used in rhetorical questions) when; never

  • tā hé céng wàng jì zì jǐ de qīn mì zhàn yǒu

   何曾忘记自己亲密战友

   He has never forgotten his comrade-in-arms.

  • wǒ hé céng shuō guo zhè shì

   何曾

   I never said that to you.

  • tā hé céng wàng jì guò jiā xiāng de cǎo mù

   何曾忘记家乡草木

   When has he ever forgotten a single blade of grass or a single tree of his home town?