hè diàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.message of congratulation

  • fā hè diàn

   贺电

   send a congratulatory telegram

  • zhè fèn hè diàn chí yán le

   贺电迟延

   This greeting is late.

  • tā yòng diàn huà chuán sòng hè diàn gěi tā

   电话传送贺电

   She telephoned a congratulatory telegram to him.

Word usage

 • "贺电" is often matched with measure word "封".
  • 贺电

   one letter of congratulation

Chinese words with pinyin he dian