hóu tóu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.larynx; throat

  • zhè hái zi zài zāo shòu téng tòng yīn wèi tā de hóu tóu yòu hóng yòu zhǒng

   孩子遭受疼痛因为喉头

   The child is in pain, because his larynx is all red and swell.

  • gē chàng zhōng de hóu tóu wèi zhi yǔ qì xī de yùn yòng guān xi fēi cháng mì qiè

   歌唱喉头位置气息运用关系非常密切

   When singing, the position of larynx and breath are closely interrelated.