hòu mā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.infmlstepmother

  • wǒ bù shì nǐ hòu mā

   后妈

   I'm not your stepmother.

  • hòu mā lái wǒ de xīn jiā guò chú xī

   后妈除夕

   My stepmother came to my new house for New Year's Eve.