hū lā lā
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • onomatopoeiasimulate the sound of running water, the flapping of birds' wings, etc.

  • dà fēng chuī de chuāng hu hū lā lā de xiǎng

   大风窗户呼啦啦

   A gust of wind rattled the window.

  • qí zi hū lā lā de xiǎng

   旗子呼啦啦

   The flags were rattling.