hú dié jié
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.bow; bowknot

  • tā bǎ sī dài chōu jǐn dǎ le gè hú dié jié

   丝带蝴蝶结

   She pulled the ribbon tightly and tied a bow.

  • wǒ jiě kāi hú dié jié chāi kāi hé zi bāo zhuāng

   解开蝴蝶结拆开盒子包装

   I untied the bow and unwrapped the box.