hú lún
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.whole

  • hú lún jiào

   囫囵

   sound sleep

  • jiáo yě bù jiáo jiù hú lún tūn xià qu

   囫囵下去

   swallow something whole without chewing

  • hú lún tūn zǎo

   囫囵

   swallow something whole

  • bù yào hú lún tūn shí wù

   囫囵食物

   Don't bolt your food.

  • māo tóu yīng tōng cháng huì bǎ liè wù hú lún tūn xia

   猫头鹰通常猎物囫囵吞下

   Owls usually swallow their prey whole.