hù shì zhǎng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.head nurse

  • nà ge ài shēng qì de hù shì zhǎng huí lái le

   那个生气护士长回来

   The miffy matron was back.

  • tā shì bìng fáng hù shì zhǎng

   病房护士长

   She is a ward sister.