huá dōng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.east China

  • huá dōng dì qū

   华东地区

   the east China district

  • huá dōng diàn lì xì tǒng

   华东电力系统

   East China power system

Chinese words with pinyin hua dong