dōng

Initial:dVideo guide
Final(T3):ōngVideo guide
Radical:
Strokes:
5
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.east

  • dōng cè

   east side

  • zhōng guó dōng lín tài píng yáng

   中国太平洋

   China faces the Pacific on the east.

  • tài yáng cóng dōng shēng qǐ

   太阳升起

   The sun rises in the east.

  antonym
 • 2

  n.host

  • jīn wǎn wǒ zuò dōng qǐng dà jiā jù yī jù

   今晚大家

   I'd like to invite you all to a party tonight.

  • wǒ zuò dōng qǐng nǐ men chī fàn

   你们吃饭

   I'll treat you to dinner.

  synonym
  antonym
 • 3

  n.master

  • fáng dōng

   landlord

  • gǔ dōng

   shareholder

  • dōng jiā

   master

  synonym
  antonym
 • 4

  n.Dong, a surname

Words and phrases with 东

Similar-form characters to 东

Chinese Characters with pinyin dōng