huá guò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.streak

  • shǎn diàn huá guò yī duǒ duǒ wū yún

   闪电划过乌云

   Lightning streaks from cloud to cloud.

  • tā yòng shǒu zhǐ huá guò qín xián

   手指划过琴弦

   She swept her fingers over the strings of the harp.

  • liú xīng huá guò tiān kōng

   流星划过天空

   Meteors streak through the sky.

  • bīng gài huá guò dì miàn

   冰盖划过地面

   The ice sheet rode over the land.