huá luò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.backfall

  • nà tiáo yú niǔ dòng zhe cóng wǒ wò zhe de shǒu zhōng huá luò xià lái

   扭动滑落下来

   The fish wriggled out of my grasp.

  • tā de shàng yī cóng yǐ zi shang huá luò

   上衣椅子滑落

   His coat slid from the chair.