huáng hé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.the Yellow River (second longest river in China)

  • huáng hé fàn làn yān mò le cūn zhuāng

   黄河泛滥淹没村庄

   The Yellow River went on the rampage and flooded the villages.

  • huáng hé shì wǒ guó de mǔ qīn hé

   黄河母亲河

   The Yellow River is China's mother river.

  • huáng hé liú jīng hěn duō shěng fèn

   黄河流经省份

   The Yellow River flows through many provinces.