huáng huā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.chrysanthemum; gold flower; wreath goldenrod

  • dào lù liǎng biān de shù shang kāi mǎn le léi léi de huáng huā

   道路两边累累黄花

   The trees along the road were heavy with yellow blossoms.

 • 2

  n.day lily

 • 3

  adj.infmlvirgin; without sexual experience

  • huáng huā hòu shēng

   黄花后生

   virgin boy

  • huáng huā nǚ ér

   黄花女儿

   virgin

Chinese words with pinyin huang hua