huáng kǒu xiǎo ér
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slderogimmature person; callow young fellow

    • nǐ zhè huáng kǒu xiǎo ér bù dǒng shì jiù bié luàn shuō huà

      黄口小儿懂事说话

      You green hand, do not speak nonsense when you do not know what is going on.