huáng máo yā tou
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.deroga silly little girl; chit of a girl

    • tā men rèn wéi wǒ men bù guò shì yī bāng bù dǒng shì de huáng máo yā tou

      他们认为我们不过懂事黄毛丫头

      They think we're just a bunch of girlies who don't know what we're doing.