huáng yù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.topaz; flinder diamond

    • zuì chū míng de guì huáng yù yǒu gè zhǒng yán sè rú shēn huáng sè dàn zōng sè qiǎn hóng sè děng

      出名黄玉各种颜色黄色棕色红色

      The best-known precious topaz gems range in color from rich yellow to light brown or pinkish red.

Chinese words with pinyin huang yu