huí xiāng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.return to one's home village

  • huí xiāng kàn wàng qīn rén

   回乡看望亲人

   go home to visit one's family and relatives

  • huí xiāng qīng nián

   回乡青年

   returns to work in his or her home village

  • tā dǎ suàn jīn nián huí xiāng

   打算今年回乡

   He plans to return his home village this year.

  • tā men dēng shang le huí xiāng de kè lún

   他们回乡客轮

   They boarded the steamer for home.